Privaatsuspoliitika

 

Andmekaitsetingimused
Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Kapitali Grupp OÜ (edaspidi KG) (Keemia 4, Tallinn 10616, registrikood: 10751440). Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud eesmärgiga kaitsta KG endiste, praeguste ja tulevaste klientide privaatsust. Sellest tulenevalt toome välja põhimõtted, mis käsitlevad kliendi isikuandmete kogumist, kasutamist, talletamist, edastamist ja avaldamist.

Isikuandmete töötlemise põhimõtted

KG töötleb Kliendi esitatud isikuandmeid kooskõlas kohalduvas õiguses kehtestatud nõuetega ning lähtub isikuandmete töötlemisel alati Kliendi huvidest, õigustest ja vabadustest.

KG eesmärgiks on vastutustundlik isikuandmete töötlemine, mille puhul lähtutakse parimast praktikast, pidades silmas, et alati ollakse valmis demonstreerima isikuandmete töötlemise vastavust seatud eesmärkidele.

KG kõik isikuandmete töötlemisega seonduvad protsessid, juhendid, toimingud ja tegevused lähtuvad järgnevatest põhimõtetest:

 • isikuandmete töötlemise puhul on olemas selleks seadusest tulenev alus, näiteks nõusolek;
 • isikuandmete töötlemine on õiglane nõutades eelkõige, et Kliendil oleks piisav teave ja informatsioon selle kohta, kuidas isikuandmeid töödeldakse;
 • isikuandmete töötlemine on Kliendile läbipaistev;
 • isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus;
 • isikuandmed on asjakohased, olulised ja piiratud sellega, mis on vajalik nende isikuandmete töötlemise eesmärgi seisukohalt. Isikuandmete töötlemisel lähtub KG minimaalse töötluse põhimõttest ning kui isikuandmed ei ole vajalikud või ei ole enam vajalikud eesmärgiks, miks need koguti, siis isikuandmed kustutatakse;
 • isikuandmed on õiged ja vajaduse korral ajakohastatud ning tarvitusele on võetud kõik mõistlikud meetmed, et isikuandmete töötlemise eesmärgi seisukohast ebaõiged isikuandmed kustutataks või parandataks viivitamatult;
 • isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab Kliendi tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse. Juhul kui KG soovib hoida isikuandmeid kauem kui see on kogumise eesmärgist tulenevalt vajalik, anonümiseerib KG andmed selliselt, et Klient ei ole enam tuvastatav;
 • isikuandmete töötlemine toimub viisil, mis tagab isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades mõistlikke tehnilisi või korralduslikke meetmeid;
 • KG tagab, et kõik kasutatavad süsteemid vastavad nõutavatele tehnilistele kriteeriumitele. Sobivad andmekaitse meetmed on kavandatud iga info- ja andmesüsteemi uuendamisel või disainimisel.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmetena käsitleme andmeid, mis on isiku poolt antud vabatahtlikult ning kinnitatud kirjaliku nõusolekuga. Isikuandmed võivad sisaldada nime, telefoninumbrit, e-maili, aadressi ja muid andmeid.

Teatud põhiandmed saame riiklikest registritest.

Isikuandmeid kasutame vaid selleks ettenähtud eesmärgil, milleks on klientidele värskeima turuinfo edastamine, turuülevaadete, pakkumiste ning muu KG tegevusega seotud info jagamine.

KG ei levita, edasta, muuda ega kasuta mõnel muul mitte ettenähtud viisil meile usaldatud isikuandmeid, välja arvatud juhul kui kliendiga on vastav kokkulepe või kui info avaldamise vajadus tuleneb Eesti Vabariigi seadusandlusest.

Juhul, kui saate meie käest eelnimetatud infot, ilma et oleksite meile enda teadmata edastanud oma andmeid, palume sellest teada anda info@kapitaligrupp.ee

Isikul on õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta teavitades sellest aadressil info@kapitaligrupp.ee

Isikuandmete töötlemise alus ja eesmärk

Nõusolekupõhine andmete töötlemine

Töötleme klientide isikuandmeid nende nõusoleku alusel. Nõusoleku alusel edastame klientidele uudiskirja, mis sisaldavad turunduspakkumisi ja -teateid.

Andmete töötlemine lepingu täitmiseks

Töötleme klientide andmeid, et osutada neile lepingu alusel tellitud teenust. Töötleme isikuandmeid ka teenuse arveldamise eesmärgil.

Töötleme isikuandmeid, et lahendada teenuse pakkumisest tulenevaid nõudeid.

Seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks

Seadusest tulenevate kohustuste täitmine on andmetöötlus, mida oleme kohustatud tegema, sest meilt kui teenusepakkujalt nõutakse seda seadusega.

Eesmärkideks on raamatupidamine, riigiasutuste päringutele vastamine, kohustuslik isikutuvastus rahapesu tõkestamiseks ning järelevalveasutuse ja isiku teavitamine toimunud rikkumistest ja nende kahtlustustest.

Isikustamata andmete kogumine ja kasutamine

Isikustamata andmed on andmed, mida ei saa otseselt siduda ühe kindla isikuga (vanus,sugu,elukoht).

KG kasutab oma veebilehel kapitaligrupp.ee küpsiseid (cookies), mille funktsioon on üldise statistika kogumine meie kodulehe liikluse kohta, kodulehe kasutamise kiirendamine ja mugavamaks muutmine kasutajate jaoks. See info aitab meil oma kodulehekülge ajakohastada ja muuta info Teile paremini kättesaadavamaks. Me ei jälgi individuaalsete inimeste käitumist ja liikumist meie veebilehel.

Küpsis on tekstifail, mille saadavad ja salvestavad kasutaja arvutisse veebilehed, mida ta külastab. Küpsis salvestatakse kasutaja veebilehitseja failikataloogis. Juhul kui Kasutaja on veebilehte varem külastanud, loeb veebilehitseja küpsist ning edastab vastava teabe veebilehele või elemendile, mis küpsise algul salvestas. Lisateave küpsiste kohta on kättesaadav veebilehel www.aki.ee/et/kupsised.

Veebilehitsejal on õigus küpsiste kasutamine ära keelata. Vastava soovi korral tuleb muuta oma veebilehitseja seadeid.

Teie õigused

Isikuandmete kaitse üldmääruse järgi on andmesubjektil järgmised õigused:

 • õigus tutvuda isikuandmetega, mida andmesubjekti kohta hoitakse;
 • õigus keelata töötlemine (näiteks otseturunduse jaoks);
  õigus andmete ülekandmisele;
 • õigus esitada kaebus KG-le, Andmekaitse Inspektsioonile või kohtule andmete töötlemise kohta vastutava töötleja poolt;
 • õigus esitada vastuväiteid andmesubjekti puudutava isikuandmete töötlemise toimingu suhtes;
 • õigus uuendada oma isikuandmeid;
 • õigus olla unustatud (andmete kustutamine).

Isikuandmete säilitamise tähtaeg

Säilitame 6 kuud potentsiaalsete klientide andmeid, kes on soovinud näiteks hinnapakkumisi või infot teenuste kohta, kuid ei ole kliendiks hakanud.

Klientidega seotud sündmuste andmeid (nõustamine, üldised pakkumised) säilitame 2 aastat.

Säilitame 3 aastat kontaktisikute andmeid ja sündmuseid (tellimus, kaebus, intsident, võlateavitus). Kustutustähtaeg rakendub alates lepingu lõpetamisest.

5 aastat säilitame andmeid, mida kogume rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eesmärgil. Kustutustähtaeg rakendub alates lepingu lõpetamisest

Säilitame 7 aastat raamatupidamisandmed (k.a lepingud nende lõppemisest).

13 aastat säilitame võlgnevuse andmed, kui ei ole kehtivat sissenõudmismenetlust.

Konkreetselt määratlemata tähtajad andmete säilitamiseks kehtivad, kui on tegemist isiku vahetu tuvastamise faktiga ja kehtiva volitustega kontaktisiku ja seostega kontaktisikuga.

Kolmandad isikud, kes kasutavad peale KG Teie isikuandmeid

Võime edastada informatsiooni Teie kohta selleks pädevatele riigiasutustele (nt julgeoleku- ja jälitusasutustele, sh näiteks politseile, kohtule, häirekeskusele kui vastav kohustus tuleb seadusest. Samuti võime edastada Teie andmeid kohtu maksekäsu osakonnale, kui olete võlgnevusse jäänud.

Andmekaitsetingimuste üldtingimused ja muudatused

Meile oma andmeid edastades ning meie veebilehte kasutama asudes, olete tutvunud meie põhimõtete ja tingimustega ning nendega nõustunud. KG jätab endale õiguse vajadusel muuta andmekaitsetingimuste üldtingimusi.

Kõikide andmekaitsetingimusi puudutavate küsimuste korral palume võtta meiega ühendust info@kapitaligrupp.ee

Võrdle kinnisvara

Võrdlus